5
https://www.computers.shopping4all.uk/imac-pro-18-core-unboxing/
https://youtube.com/watch?v=UxuhecF-3c0